“ครู คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง”

“ครู คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นผู้สัมผัสคลุกคลีกับเด็ก เด็กควรได้เรียนจากโจทย์จริง ครูจริง ชุมชนจริง หากครูคนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าต้องการลองทำดู เขาต้องใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนเท่าไหร่และจากใครบ้าง การเรียนรู้ในตำรามันง่าย แต่การเรียนรู้จากของจริง ลงพื้นที่จริง เชื่อมโยงกับคนในชุมชน หน่วยสนับสนุนที่ดีที่สุดก็คือชุมชน ฉะนั้นการที่ครูลงไปเชื่อมกับชุมชนและรับโจทย์จากชุมชนมา จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากโจทย์จริง ทำให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ชุมชน สุดท้ายก็จะเป็นการสร้างสำนึกของความเป็นพลเมืองได้ เพราะเด็กเข้าใจบริบทบ้านเกิดของตนเอง”