กลไกสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา – ประเวศ วะสี

เอกสาร – กลไกสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา – ประเวศ วะสี จากเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เรื่อง “กลไกจังหวัดในการปฏิรูปการศึกษา”
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล

1พย_กลไกสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา