สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (6)

ข้อสังเกตอีกประการก็คือจะเห็นว่าหลายสิ่งที่มากระทบนั้นส่งผลทางความรู้สึกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ แม้จะดูว่ามีความสำคัญมาก แต่ในที่สุดแล้วก็มีหน้าที่สนับสนุนสิ่งที่จัดอยู่ในฝั่งความคิดบางอย่างที่มีอยู่ก่อน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายวิชาชีพ หลังจากนี้จะพิจารณาประเด็นนี้อีกครั้ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

เด็กที่มีตัวตนจะรู้จักรักตนเอง ไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยง เด็กที่ไม่มีตัวตนให้รักจึงไม่ตั้งใจเรียน ไร้วินัย เข้าหาอบายมุข ควบคุมพฤติกรรมทางเพศไม่ได้ และใช้ชีวิตล่องลอยไม่มีอนาคต

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 8

การขาดสารไอโอดีนนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (5)

ความตระหนักนี้อาจไม่ได้แสดงมาเป็นความตระหนักโดยตรง แต่อาจสะท้อนมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเป็นทุกข์ทุรนทุรายเนื่องจากโลกที่มีความหมายของเขาถูกสั่นคลอน บางคนอาจจะพยายามให้ความหมายแก่สิ่งแปลกแยกนั้นโดยอาศัยพื้นฐานความหมายของโลกเดิม

ทักษะแห่งศตวรรษที่21 ตอนที่ 2

ระหว่างการทำงานเป็นทีมโดยมีครูคอยโค้ช จะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เรียนรู้จักเพื่อนในทีมที่แตกต่างและพัฒนาไปด้วยกันเพื่อการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นศาสนา ชาติพันธุ์ ความร่ำรวยหรือยากจน เก่งหรือไม่เก่ง ขยันหรือขี้เกียจ ขี้อายหรือขี้ประจบ นิสัยดีหรือไม่ดี อยู่นิ่งหรือไม่นิ่ง

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 7

การตรวจขนาดของต่อมไทรอยด์ด้วยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจคัดกรองที่มีความไวกว่าการสังเกตและคลำขนาดของต่อมไทรอยด์ สามารถตรวจขนาดของต่อมไทรอยด์ที่ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถสังเกตหรือคลำได้

1 78 79 80 81 82 88