หนังสือ วิธีพัฒนางาน รพ.สต. ด้วยเรื่องเล่า

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นทรัพยากรที่มีค่าของระบบสุขภาพไทย หากได้เรียนรู้และมีโอกาสเข้าร่วม หรือสามารถจัดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หนังสือ เรื่องเล่าเร้ากุศล

กระบวนการที่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความรู้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นั่นก็คือวิธีการจัดการความรู้ ( KM : Knowledge Management) จึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ใน 4 ภาค

1 36 37 38