สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 9

การขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย แม้ว่าในปัจจุบัน ได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่พบว่าผลการดำเนินงานยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากประชากรไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ