ข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิยามสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ (1)

ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้และเห็นว่าหากบุคคลมีสุขภาวะทางปัญญาก็จะสามารถมีสุขภาวะด้านอื่น ๆ ด้วย ในทางกลับกัน สุขภาวะด้านอื่น ๆ ที่พัฒนาบนพื้นฐานของสุขภาวะทางปัญญานี้ ในที่สุดและจะย้อนกลับมาสนับสนุนสุขภาวะทางปัญญาด้วย