การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (8)

หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงโปรแกรม J-HCIS ก็มีการทำคู่มือ มีรายละเอียด เทคนิค วิธีการที่ละเอียดกว่าคู่มือที่ส่วนกลางส่งไปให้ มีรายละเอียดตั้งแต่วิธีการเก็บข้อมูล จะเอาข้อมูลจากแหล่งไหนไปใส่ในโปรแกรม