การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา (11) ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (ต่อ)

จากการทบทวนแนวคิดทางด้านจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พบว่า มีการใช้คำว่า จิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณในความหมายเดียวกันและใกล้เคียงกัน หรือมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามผู้นิยาม นอกจากนั้น ยังพบว่า การให้ความหมายของจิตวิญญาณมีความหลากหลายลึกซึ้ง ทำความเข้าใจยาก