การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (21)

บรรยากาศการทำงาน เป็นคุณภาพของสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ที่สะสมมาของพฤติกรรมในหน่วยงาน บรรยากาศการทำงานเป็นลักษณะภายในซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่น ๆ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 22

อันที่จริงตามมุมมองจริยศาสตร์วิชาชีพ กล่าวได้ว่าความตระหนักและใส่ใจรักษาภาพลักษณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนักวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพมีความเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติเสมอ ผู้ที่มีความเป็นนักวิชาชีพย่อมต้องตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังกล่าว