สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (5)

ความตระหนักนี้อาจไม่ได้แสดงมาเป็นความตระหนักโดยตรง แต่อาจสะท้อนมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเป็นทุกข์ทุรนทุรายเนื่องจากโลกที่มีความหมายของเขาถูกสั่นคลอน บางคนอาจจะพยายามให้ความหมายแก่สิ่งแปลกแยกนั้นโดยอาศัยพื้นฐานความหมายของโลกเดิม