สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (6)

ข้อสังเกตอีกประการก็คือจะเห็นว่าหลายสิ่งที่มากระทบนั้นส่งผลทางความรู้สึกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ แม้จะดูว่ามีความสำคัญมาก แต่ในที่สุดแล้วก็มีหน้าที่สนับสนุนสิ่งที่จัดอยู่ในฝั่งความคิดบางอย่างที่มีอยู่ก่อน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายวิชาชีพ หลังจากนี้จะพิจารณาประเด็นนี้อีกครั้ง