คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 12

ไม่ใช่ทุกรายละเอียดในข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดังนั้น จึงใช้คำว่า “ในส่วนที่…” ในบางข้อ) นอกจากนี้ แม้จะเป็นข้อมูลจากมุมมองของผู้ต้องขังที่มีต่อชีวิตในเรือนจำ