สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (8)

ดังนั้น แม้พิจารณา “จิตวิญญาณ” ในฐานะความตระหนักในความมีความหมายนั้นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างความคิดและความรู้สึก แต่ก็ดูเหมือนว่าความคิดจะได้รับบทบาทหลัก ในยามที่คนพยายามหาวิธีการเพื่อบรรลุสู่ความตระหนักนี้