การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา (7) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

สัพเพธรรมา เชื่อว่า จิตหรือจิตวิญญาณ เป็นสรรพสิ่งที่มีจริงในธรรมชาติอยู่แล้ว เรียกว่า สัพเพธรรมา ขณะที่บางท่านเชื่อว่าเป็นสายพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นกัน