การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (7)

บุคคลมีความคล่องตัวทั้งในพฤติกรรมและในชีวิตภายในที่เป็นตัวของตัวเองทั้งความคิดและแรงกระตุ้นต่าง ๆ พฤติกรรมของพวกเขาจึงมีความเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายและปราศจากความเครียดในผลกระทบ รวมถึงการไม่ได้ถูกขัดขวางโดยธรรมเนียมประเพณี