การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (1)

ได้เริ่มมีการนำคำนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยและมีการระบุไว้ในร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะในวงการแพทย์พยาบาลมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care) เป็นอย่างมาก