การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา (19)

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายด้วยคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจ แรงบันดาลใจและความพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานและทำการสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบโดยทั่วไปของศิลปินจะถูกพัฒนาขึ้นบนเงื่อนไขของความตระหนักรู้อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด