กระบวนการทางปัญญา

กระบวนการทางปัญญา
เพื่อค้นพบทางแห่งปัญญา..ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนะนำให้เราฝึกฝนอยู่ 10 ข้อ…