การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” (9)

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับชาติพันธุ์ รวมถึงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ หากเป็นเช่นนั้น ก็นับว่ามีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก ในความหมายของการเคารพวัฒนธรรมที่หล่อหลอมตัวตนของเขา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังแสดงถึงสิ่งที่ดูขัดแย้ง

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (12)

จะเห็นอีกว่าวิธีการปรับเข้าหาผู้อื่นที่กล่าวถึงนั้น มิใช่เป็นเพียงการทำตามสิ่งที่เขาต้องการ แต่เป็นการเข้าไปอยู่ในโลกของเขา เห็นความเข้าใจของเขา หรือเห็นตัวตนของเขา อันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยแนะนำเขาสู่ความตระหนักถึงความมีความหมายบางอย่างได้

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (7)

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์น่าจะมุ่งหาวิธีการที่บุคคลกระทำต่อตนเองหรือผู้อื่นในอันที่จะสร้างความมีความหมายให้เกิดขึ้นมา เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ควบคุมได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป