7 รูปแบบการเรียนรู้สิ่งใหม่

                     

                              –  กลุ่ม –

  • เรียนรู้เป็นกลุ่มกับคนหลายๆคน

  • ประมวลผลความรู้ ผ่านการสนทนา

  • เรียนรู้จากปฏิกิริยาและมุมมองของผู้อื่น

                              – โดดเดี่ยว –

  • เรียนรู้ที่ดีที่สุดด้วยตัวคนเดียว

  • เป็นคนที่สามารถประมวลผลความคิดของตนเองได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ

  • ข้อดีคือ มีบริการฟรีจำนวนมากในโลก

                                 – ภาพ – 

  • เรียนรู้ด้วยสายตาและการแสดงภาพ

  • ใช้สี, ภาพวาด, แผนภาพและแบบจำลอง

  • เป็นประโยชน์จากวิดีโอและงานนำเสนอด้วยภาพ

                                –   เสียง –

  • เรียนรู้โดยการฟังและใช้เสียงและจังหวะ

  • ได้รับประโยชน์อย่างมาก ในเรื่อง เพลง คำและจังหวะ

  • อาจต้องเขียนบันทึก บทสนทนา บทบรรยายหรือบทเรียนที่ได้ยิน

  • ความมีการพูดคุย เกี่ยวกับแนวคิดถึงเสียงที่ได้ฟังไป

                             –   ภาษาศาสตร์ –

  • ทำความเข้าใจข้อมูลผ่านภาษาเขียนหรือพูด

  • เป็นการสร้างทักษะในการอ่านและประมวลผล ข้อมูลและคำพูดที่เป็นลายลักษณ์อักษร

  • การเรียนรู้แบบนี้เราจะได้เห็นประโยชน์ จากคำอธิบายโดยละเอียด

  • ได้มีโอกาสใช้ความเข้าใจคำศัพท์เป็นพื้นฐานสำหรับแนวคิด

                              –   กายภาพ –

  • ทำความเข้าใจข้อมูลผ่านการสัมผัสการเคลื่อนไหว

  • ต้องการการเคลื่อนไหวไปรอบๆเรื่อยๆ

  • ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ คือ ทักษะการใช้มือและการละเล่น

  • การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ จะสร้างประโยชน์ต่อการเขียนและการวาดภาพ

  • เป็นการแสดงถึงความคิดเชิงนามธรรมด้วยการแสดงออกทางกายภาพ

                                  –   ลอจิก –

  • เป็นการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมเข้าใจข้อมูล ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและมีเหตุผลสูง

  • ทำตัวเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญ และ ทำงานกับความคิดได้ในระยะเวลานาน

  • ประโยชน์อย่างมาก จากการจำลอง และเกมจิตใจ

  • จัดข้อมูลเป็นกลุ่มและหมวดหมู่

  • ประโยชน์อย่างมากโดยการตระหนักถึงรูปแบบ และความสัมพันธ์ในข้อมูล

ที่มา : https://www.developgoodhabits.com/learning-new-things