สื่อการเรียนรู้ /Star Wars: The Last Jedi

*บทความนี้เปิดเผยเนื้อหาของหนัง

ครูหลายๆ คนคงเป็นแฟนหรือไม่ก็ต้องรู้จักหนังเรื่อง Star War ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยสงคราม และความไม่สงบในวันที่มีสิ่งมีชีวิตมากกว่าโลก หนังเดินทางมาถึงภาค Star Wars: The Last Jedi ภาคที่โดยส่วนตัวคิดว่า มีมิติความเป็นครูและศิษย์มากที่สุด มากจนผมต้องนำมาเขียนใน “คิดเปลี่ยนเรียนรู้” ตัวผมเองได้แง่คิดในการดูเรื่องนี้แล้วมาแบ่งปัน เผื่อมันจะนำไปสู่การพูดคุยกันระหว่างศิษย์และครูในห้องเรียน

ห้องเรียน “ดนตรี”

เมื่อ Helen Henderson อายุ 22 ปี เธอเริ่มอาชีพครูครั้งแรกที่โรงเรียนมัธยม Hutt Valley ประเทศนิวซีแลนด์ นั่นคือปี พ.ศ.2509 ที่การสอนยังเป็นแบบป้อนข้อมูลให้นักเรียนอย่างเดียว โดยที่นักเรียนไม่สามารถเอาไปแยกแยะในห้องสอบได้ แต่ครูสาวคนนี้ได้นำเอาดนตรีและการแสดงเข้ามาใช้ในวิชาภาษาอังกฤษและสังคม เพื่อแบ่งปันความรู้สึกรักการเรียนรู้และการเล่าเรื่อง

[เรียนจากโลก] เล่น-เรียน-รู้

เรื่องราวจากรอบโลกที่เกี่ยวกับการ เล่น เรียน รู้ ความลับของระบบการศึกษาชั้นนำของฟินแลนด์/ผลประโยชน์จากความสนุก/Star Wars ในชั้นเรียนแบบบูรณาการช่วยเก็บเกี่ยวจินตนาการของเด็กๆ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป­ลี่ยนแปลง ดังนั้นทักษะแห่งอนาคตใหม่ หรือ 21st century skills จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning skill and Innovation) 2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life skill and career skill) 3. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี (Information and Technology skill)

1 2