สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (12)

จะเห็นอีกว่าวิธีการปรับเข้าหาผู้อื่นที่กล่าวถึงนั้น มิใช่เป็นเพียงการทำตามสิ่งที่เขาต้องการ แต่เป็นการเข้าไปอยู่ในโลกของเขา เห็นความเข้าใจของเขา หรือเห็นตัวตนของเขา อันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยแนะนำเขาสู่ความตระหนักถึงความมีความหมายบางอย่างได้

การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตปัญญา(วิญญาณ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

อาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพอื่น อาชีพอื่น เอ่อบางอาชีพนะคะ มาตอนแปดโมงบริการ บริการประชาชนเสร็จก็กลับบ้าน ก็ไม่เอาอะไรยึดติดไปนะคะ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ว่าต้องคลุกวงในอยู่กับนักเรียนคือรู้ปัญหา

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 5

ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นอย่างมาก ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักและให้ความเท่าเทียมกันในครอบครัว ตลอดจนเคารพสิทธิของเด็กโดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องต่าง ๆ

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (11)

ความสามารถของเรื่องเล่าในการกระตุ้นให้เห็นความมีความหมายได้โดยมีผลทั้งต่อความคิดและความรู้สึก การสอดประสานระหว่างความคิดและความรู้สึกน่าจะมีเหตุผลจากที่การฟังเรื่องเล่าเป็นการคิดและรู้สึกตามเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจความเป็นเรื่องราว

ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตอนที่ 4

คุณครูและโรงเรียนยังเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเสมอ แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทและวิธีทำงาน คุณครูควรเลิกสอนหรือสอนแต่น้อยแล้วเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่ออกแบบโจทย์ปัญหาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 3 ประการ

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 4

การจำกัดขอบเขตความคิด การแสดงออก จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเด็กในภายภาคหน้าได้ เพราะเมื่อมีการจำกัดซึ่งกระบวนการในการคิดโดยไม่ได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กได้คิดเป็นหรือสร้างสรรค์เป็นแต่อย่างใดนั้น ก็เหมือนว่าการเรียนรู้นั้นย่ำอยู่กับที่

1 75 76 77 78 79 88