การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” (7)

อย่างไรก็ตาม คำถามที่ละเลยไม่ได้คือถ้าในตัวระบบการศึกษาเองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการผลักดันให้ “ชนะ” ก็หมายความว่ามีพื้นที่สำหรับการสอน “วิชาแพ้” ไม่มากนัก

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตอนที่ 2

การกำหนดนโยบายและวางแผนประสานเครือข่าย พัฒนาเด็กในภาพรวมและภาพกว้างของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบองค์กรต่าง ๆ เหมือนเป็นการเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเด็ก

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (19)

ความพยายามในการใช้วิธีการฝึกสมาธิเพื่อควบคุมความรู้สึกอันสำแดงตนบนพื้นฐานของความมีความหมายดั้งเดิมที่ต้องการละทิ้ง หรือใช้วิธีคิดเชิงบวกเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่คุณค่าที่ตนเห็นว่าดี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" (6)

เพราะฉะนั้นเราสอนเด็กก็เหมือนกัน นักเรียนของฉันนี่ดีเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เวลาที่เค้ามีกิจกรรมทักษะให้แข่งขันทางวิชาการ เราไม่เคยส่งไปแข่งขันเลย เรารู้ได้ไงว่าเราดี งั้นครูก็ต้องกล้าส่งนักเรียนเข้าไปแข่งขัน ผมก็ให้ concept เค้าไปอย่างนี้ เราก็ต้องส่ง ถ้ามีแต่ฉันสอนดีฉันสอนรู้เรื่อง

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมดุลทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ ซึ่งการให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาเด็กแม้เพียง 1 ปี ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะมีความสามารถและพัฒนาการที่สูงขึ้น

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (18)

ปัจเจกภาพอันเป็นสิ่งที่บุคคลเป็นอยู่ อันเป็นขอบเขตที่กำหนดโดยความหมายที่รู้สึกนั้น อาจขยายออกได้เมื่อบุคคลรู้สึกหรือพยายามรู้สึก “ความคิด” ที่เขามิได้รู้สึกในขณะนี้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็กล่าวได้ว่า “โลก” ของบุคคลเปลี่ยนไป การรู้สึกความหมายที่ไม่เคยรู้สึก

1 73 74 75 76 77 89