สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (13)

เข้าใจในความรู้สึกของญาติ พอเราเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้มันทำให้เราไปคิดรูปแบบในการที่เราจะไป Empowerment ผู้ป่วย หรือน้องเราที่จะให้ดูแล เพราะว่าตัวเราเองนี่เราจะประสบ พอตอนหลังมาที่เราอยู่ด้วยกัน เราจะอยู่ด้วยความสบายใจเพราะว่าเราเริ่มปรับที่ตัวเราเองก่อน

การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตปัญญา(วิญญาณ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (2)

เรามองว่าเด็กถ้าเค้ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเค้าจะมาโรงเรียนทำไมอะนะคะเพราะฉะนั้นครูจะต้องเป็นแม่เป็นคนที่สอนความเป็นมนุษย์ให้กับเค้านะคะไม่ใช่สอนให้เค้าอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ว่าจะสอนยังไง และขณะเดียวกันครูจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 6

มีอายุอยู่ในครรภ์มารดาประมาณ 4 ถึง 5 เดือน หากคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงหรือพูดกับลูกในท้อง ลูกก็สามารถรับรู้ได้ และเมื่อแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ เด็กสามารถรับรู้ดนตรีโดยการใช้สายตาและสามารถหันศีรษะตามแหล่งที่มาของเสียง ทั้งยังตอบสนองต่อเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ชอบหรือไม่ชอบโดยการโยกตัว

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (12)

จะเห็นอีกว่าวิธีการปรับเข้าหาผู้อื่นที่กล่าวถึงนั้น มิใช่เป็นเพียงการทำตามสิ่งที่เขาต้องการ แต่เป็นการเข้าไปอยู่ในโลกของเขา เห็นความเข้าใจของเขา หรือเห็นตัวตนของเขา อันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยแนะนำเขาสู่ความตระหนักถึงความมีความหมายบางอย่างได้

การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตปัญญา(วิญญาณ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

อาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพอื่น อาชีพอื่น เอ่อบางอาชีพนะคะ มาตอนแปดโมงบริการ บริการประชาชนเสร็จก็กลับบ้าน ก็ไม่เอาอะไรยึดติดไปนะคะ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ว่าต้องคลุกวงในอยู่กับนักเรียนคือรู้ปัญหา

ดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 5

ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นอย่างมาก ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักและให้ความเท่าเทียมกันในครอบครัว ตลอดจนเคารพสิทธิของเด็กโดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องต่าง ๆ

1 56 57 58 59 60 69