โรงเรียนสอนโรงเรียน พาทเนอร์คู่ปฏิรูปโรงเรียน โดย อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

โรงเรียนในอำเภอติดชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2481 มีนักเรียนตั้งแต่ อ.1-ม.3 เมื่อปีที่แล้วจำนวน 685 คน เป็นเด็กชาวไร่ชาวนา ร้อยละ 90 ในใช้ภาษากัมพูชา ผอ.อำนวย มีศรี เข้ามาบริหารโรงเรียนเมื่อปี 2552 พยายามยกระดับโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมโครงการของ สพฐ.ตั้งแต่โครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนพอเพียง แต่ผลการประเมินเด็กยังมีปัญหา เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ผลคิดวิเคราะห์ต่ำ ไม่ส่งการบ้าน ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่เป็น อัตราการขาดเรียนสูง ของหาย ทะเลาะวิวาท ออกกลางคัน และเรียนไม่จบ

บทบาทสื่อสร้างการเรียนรู้คุณธรรมใน 5 ประเทศ

พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2550) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ รวม 10 ประเทศ

[รู้จักรู้] กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H/ RICN Model

กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H – HEAD ตรึกตรองก่อนกระทำ – HEART แสดงออกด้วยความรักและเมตตา – HANDS ครูเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กด้วยการลงมือทำ   RICN Model รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ RICN Model R=Research องค์ความรู้และงานวิจัย I=Integration การบูรณาการ C=communication การสื่อสาร N=Network การสร้างเครือข่าย

เดินทางตามความคิด วิถี -ปกาเกอะญอ

นอกจากห้องเรียน
ธรรมชาติคือโรงเรียนของเด็กๆ
คุณพ่อเล่าให้เราฟังว่าเด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวการเกษตรจากสวนแห่งนี้

การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษา

บทความโดย พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กำหนดการประชุมระดมสมองเพื่อเชื่อมภาคีปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ (Think Tank) วาระพิเศษ “การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษา”

[รู้จักรู้] ความรู้คือฐาน การเกษตร / Research Based Learning

เมื่อการมีความรู้และฐานข้อมูลคือความสำคัญในการลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ เกษตรกรรม ก็ยังต้องใช้ฐานความรู้ ในการทำอาหารปลอดภัย

1 29 30 31 32 33 38