[รู้จักรู้] กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H/ RICN Model

กระบวนการสร้างคุณธรรมด้วย 3 H – HEAD ตรึกตรองก่อนกระทำ – HEART แสดงออกด้วยความรักและเมตตา – HANDS ครูเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กด้วยการลงมือทำ   RICN Model รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ RICN Model R=Research องค์ความรู้และงานวิจัย I=Integration การบูรณาการ C=communication การสื่อสาร N=Network การสร้างเครือข่าย

เดินทางตามความคิด วิถี -ปกาเกอะญอ

นอกจากห้องเรียน
ธรรมชาติคือโรงเรียนของเด็กๆ
คุณพ่อเล่าให้เราฟังว่าเด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวการเกษตรจากสวนแห่งนี้

การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษา

บทความโดย พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กำหนดการประชุมระดมสมองเพื่อเชื่อมภาคีปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ (Think Tank) วาระพิเศษ “การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษา”

[รู้จักรู้] ความรู้คือฐาน การเกษตร / Research Based Learning

เมื่อการมีความรู้และฐานข้อมูลคือความสำคัญในการลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ เกษตรกรรม ก็ยังต้องใช้ฐานความรู้ ในการทำอาหารปลอดภัย

[รู้จัก-รู้] การเรียนรู้ที่ดีของคนทั้งมวล (Good Learning for All = GLA) / ดาว 5 แฉก

ในเมื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ ที่สามารถสร้างคนให้ทำเป็น และบรรลุความจริง ความดี ความงามและความสุขได้ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

1 23 24 25 26 27 32