มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

โครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทย

สรุปสาระสำคัญ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทย มียุทธศาสตร์หลักที่ 3 จังหวัด  ซึ่งเบื้องต้นคณะทำงานได้คัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่  สุรินทร์  และชลบุรี   โดยพิจารณาจาก  (1) มีแกนหลักในการขับเคลื่อนและมีความต่อเนื่องในการทำงาน (2) ความกว้างข้างและพลังของภาคีเครือข่าย (3) ผลการทำงานของคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัด (4) องค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และ (5) ตัวอย่างความสำเร็จหรือจุดเน้นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เชียงใหม่ : มี อบจ.เป็นแกนหลักพร้อมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้น 99 องค์กร จนปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 300 องค์กร  และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 4 ปี  โดยจะให้เกิดการปฏิบัติผ่านการดำเนินโครงการกว่า 200 โครงการ สุรินทร์ : มี อบจ.เป็นแกนหลักร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  และ 20 ตำบลแกนนำที่ได้ตั้งสมัชชาการศึกษาเชิงพื้นที่ขึ้นมา  เพื่อทำงานการศึกษาโดยใช้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นฐาน คือ เรื่องเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษาผ่านการทำงานของปัจภาคี   โดยในปี 2558-2559 สามารถติดตามนำเด็กกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้ 734 คน  นอกจากนี้สุรินทร์มีฐานต้นทุนเดิมอยู่พอสมควร  ตัวอย่างเช่น  เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมกับ […]

วิสัยทัศน์การศึกษาในอุดมคติของเกาหลีใต้

พิทักษ์  โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จากการที่ประธานาธิบดีคิม ยัง ซัม เป็นประธานาธิบดีที่มาจากพลเรือนคนแรก และประกาศนโยบายปฏิรูปเพื่อสร้างประเทศเกาหลีใหม่ โดยใช้การปฏิรูปการศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการในการปฏิรูปการศึกษาแก่ประธานาธิบดี มีกระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี 1995-1997 มีเป้าหมายที่ “การศึกษาในอุดมคติ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้จัดแปลและเผยแพร่ไว้ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสาร ดังนี้ หนึ่งในคุณลักษณะของ “การศึกษาในอุดมคติ” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของระบบการศึกษาใหม่ คือ การนำเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลที่นำสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนในทุกเวลา และทุกสถานที่ หลักการว่าด้วยการจัดวางระบบการศึกษาใหม่ ระบุให้สื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว องค์กรต่างๆ ของนักการศึกษา กลุ่มบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมโดยตรง รวมทั้งสมาคม ผู้ปกครอง จำเป็นต้องผลักดันตนเองให้เข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้คนทั่วไป และลงไปร่วมมีบทบาทในการปรับปรุงสภาพของการศึกษาด้วย แผนปฏิรูป สวัสดิการทางการศึกษาของรัฐ ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต มีระบบธนาคารหน่วยกิต เรียนรู้ตามความต้องการความสนใจของประชาชน มีศูนย์สื่อผสมเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สร้างระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกล มีการตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาประธานาธิบดีเรื่อง ICT การปลูกฝังคุณธรรม […]

บทบาทสื่อสร้างการเรียนรู้คุณธรรมใน 5 ประเทศ

พิทักษ์  โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2550) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ รวม 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ศรีลังกา อินเดีย ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และนิวซีแลนด์ พบตัวแปรร่วม จำนวน 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) บทบาทของผู้นำ/บุคคลที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา 2) ศาสนา/ ลัทธิ/ ปรัชญา/ ความเชื่อ 3) สถาบันครอบครัว 4) สถาบันการศาสนา 5) บทบาทของรัฐ 6) สื่อมวลชนและสื่อต่างๆ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และองค์กรต่างๆ พบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทสื่อมวลชนและสื่อต่างๆ ต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ ประเทศเกาหลี สื่อมวลชนมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่บ้านว่าด้วย […]

ช่องทางสื่อสารอื่นๆ